fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JM OPTIEK B.V.

Vastgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JM Optiek B.V. Nederland B.V., gevestigd te Enschede, mede handelend onder de naam “JM Optiek B.V.” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder no. 80794556.

Deze vernieuwde Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 mei 2021.

Artikel 1 Definities
JM Optiek B.V.: alle filialen, vestigingen of de webwinkel van de besloten vennootschap JM Optiek B.V. Nederland B.V., alsmede alle andere (rechts-)personen die krachtens overeenkomst gerechtigd zijn te opereren onder de handelsnaam “JM Optiek B.V.”.
Consument: koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruikmaakt van de diensten en/of zaken van JM Optiek B.V. anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Goederen of Diensten: alle producten en diensten die worden aangeboden in het kader van de uitoefening van het opticiensbedrijf, het audiciensbedrijf, de optometrie, de audiometrie en het opmeten en vervaardigen van contactlenzen
Zorgovereenkomst: overeenkomst tussen JM Optiek B.V. en de zorgverzekeraar van de Consument, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de Consument;
Zorgpolis: verzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de Consument krachtens de Zorgverzekeringswet;
Algemene Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de Consument en JM Optiek B.V.  worden gesloten.
2.2 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
2.3 JM Optiek B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen. In het geval JM Optiek B.V. deze Algemene Voorwaarden wijzigt en/of aanvult, heeft de Consument het recht de met JM Optiek B.V. gesloten overeenkomst te ontbinden. De Consument dient dit recht binnen 2 (twee) weken nadat deze op de hoogte is gekomen van de wijzigingen en/of aanvulling  uit te oefenen middels een aangetekende brief.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Als prijs voor het te leveren Goed of Dienst geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.
3.3 Er kunnen geen verschillende promoties worden gecombineerd. Alle loyaliteitsplannen worden ook als een promotie gezien.

Artikel 4 Offertes
4.1 De artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten in fysieke filialen van JM Optiek B.V..
4.2 JM Optiek B.V. kan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een offerte opstellen, die mede een prijsopgave bevat van de Goederen en/of Diensten die de Consument voornemens is aan te schaffen. De offerte bevat voorts een specificatie van de door JM Optiek B.V. aan de Consument te leveren Goederen en/of Diensten. Indien dat naar het oordeel van JM Optiek B.V. noodzakelijk is, zal in de offerte tevens een bril-, hoortoestel- of lensadvies worden opgenomen.
4.3 De offerte wordt de Consument ter hand gesteld en de inhoud daarvan geldt bij acceptatie door de Consument (op de wijze zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden) als overeenkomst tussen JM Optiek B.V. en de Consument.
4.4 Alle offertes van JM Optiek B.V. zijn gedurende de looptijd van de ‘gebruikte promotie’ voor JM Optiek B.V.  onherroepelijk en zijn voor de Consument vrijblijvend. De offerte dient uiterlijk binnen de hierboven genoemde looptijd na het uitbrengen daarvan door de Consument voor akkoord te worden ondertekend en door JM Optiek B.V. te zijn ontvangen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan de offerte van rechtswege komt te vervallen.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst
5.1 In het geval de overeenkomst wordt gesloten in een fysiek filiaal van JM Optiek B.V., komt de overeenkomst tot stand zodra de Consument en JM Optiek B.V. overeenstemming hebben over de gemaakte afspraken met betrekking tot de Dienst en het Goed en de Consument zijn handtekening heeft gezet op de opdrachtbon of offerte.
5.2 In het geval de overeenkomst wordt gesloten via de website van JM Optiek B.V., komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop JM Optiek B.V. de geplaatste bestelling bevestigt.

Artikel 6 Proeftijd bij aanschaf hoortoestellen
6.1 De artikelen 6.2, 6.3 en 6.4 zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die de aanschaf van hoortoestellen betreft;
6.2 Aan de hand van het audiogram en/of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch centrum zal JM Optiek B.V. in overleg met de Consument een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem op proef verkopen en afleveren;
6.3 Laat de Consument de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder JM Optiek B.V. van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;
6.4 Tijdens de proeftijd moet de Consument rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan JM Optiek B.V. moet teruggeven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan moet zorgen.

Artikel 7 Levertijd
7.1 JM Optiek B.V. zal bij het sluiten van een overeenkomst een indicatie geven van de termijn waarbinnen de door JM Optiek B.V. te leveren Goederen of Diensten zullen worden geleverd of verricht. JM Optiek B.V. zal zich voldoende inspannen om haar verplichtingen jegens de Consument binnen deze termijn na te komen.
7.2 Indien een Goed of Dienst niet binnen de in het vorige lid bedoelde leveringstermijn wordt geleverd, is de Consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch niet nadat JM Optiek B.V. krachtens schriftelijke of elektronische ingebrekestelling in de gelegenheid is gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen 14 dagen na te komen.

Artikel 8 Annulering
Indien de Consument de overeenkomst wil annuleren dan is dit mogelijk tot het moment van de (af)levering van het Goed of de Dienst. Na het afsluiten van de overeenkomst is de Consument bij een annulering gehouden JM Optiek B.V. 25% van overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 9 Betaling
9.1 De Consument zal het aan JM Optiek B.V. verschuldigde bedrag direct bij aflevering van Goederen en/of na het verrichten van de Diensten tegen bewijs van kwijting aan JM Optiek B.V. voldoen, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Dit bedrag is onder aftrek van hetgeen JM Optiek B.V. daarvan krachtens de Zorgovereenkomst en/of Zorgpolis bij de zorgverzekeraar van de Consument bij deze in rekening kan brengen of betaalbaar kan stellen en van deze ontvangt. Indien de zorgverzekeraar de met de betaling verrekende aftrek blijkens diens opgave niet aan JM Optiek B.V. voldoet of tot betaling van een lager bedrag overgaat, zal JM Optiek B.V. het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan de Consument in rekening brengen.
9.2 Indien tussen partijen een betalingstermijn van toepassing is, is JM Optiek B.V. bij het overschrijden van de betalingstermijn gerechtigd om ex art. 6:119 BW wettelijke rente over het verschuldigd bedrag in rekening te brengen.
9.3 JM Optiek B.V. is te allen tijde gerechtigd van de Consument een aanbetaling ter hoogte van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen.
9.4 Indien de consument kiest voor betaling per creditcard, dan wordt het bedrag na autorisatie direct afgeschreven.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
JM Optiek B.V. behoudt zich de eigendom van alle geleverde Goederen voor totdat de koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten, (buiten-)gerechtelijke incassokosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn betaald.

Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens
11.1 JM Optiek B.V. zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door JM Optiek B.V. kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de Consument is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende de oogsterkte en/of gehoorverlies, de Consument te informeren over relevante producten en diensten van JM Optiek B.V. en/of derden, waaronder eventueel een loyaliteitsprogramma.
11.2 Indien de Consument geen prijs stelt op informatie over Goederen en Diensten van JM Optiek B.V. en/of derden, kan de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan JM Optiek B.V.  laten weten.
11.3 De Consument kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan JM Optiek B.V.  te richten. JM Optiek B.V. zal de Consument, tegen betaling van de wettelijke vergoeding, dan binnen 4 (vier) weken een overzicht verstrekken van de bij JM Optiek B.V. aanwezige persoonsgegevens. Indien de Consument van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Consument dit schriftelijk of elektronisch aan JM Optiek B.V. te melden.
11.4 JM Optiek B.V. zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder schriftelijke goedkeuring van de Consument.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
12.1 JM Optiek B.V. zal haar verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.
12.2 De Consument erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de Consument aan JM Optiek B.V. worden verstrekt. De Consument verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken, teneinde JM Optiek B.V. in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren te kunnen verrichten. JM Optiek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de Consument heeft nagelaten alle relevante informatie aan JM Optiek B.V. te verstrekken.
12.3 JM Optiek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de Consument zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door JM Optiek B.V. geleverde Goederen.
12.4 JM Optiek B.V. is niet verplicht om legitimatie te vragen bij het inleveren van vouchers en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die gevolg is van het feit dat een ander dan diegene aan wie het voucher is verstrekt het voucher inwisselt.
12.5 De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van JM Optiek B.V. voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 14 Garantie
13.1 JM Optiek B.V. garandeert dat de geleverde Goederen of Diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
13.2 Op geleverde monturen, glazen, zonnebrillen en hoortoestellen geldt een fabrieksgarantie van 2 (twee) jaar op productie- en materiaalfouten. De termijn van deze fabrieksgarantie vangt aan op het moment van aflevering. De kassabon dient als garantiebewijs, zodat alleen tegen overlegging van de kassabon de Consument aanspraak kan maken op de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie komt de Consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent.

Artikel 15 Klachten
14.1 Klachten of gegevens omtrent gebreken over Goederen of Diensten van JM Optiek B.V. dienen binnen redelijke termijn nadat de Consument dit heeft ontdekt, schriftelijk of elektronisch bij JM Optiek B.V. te worden ingediend.
14.2 JM Optiek B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat aan het desbetreffende Goed of Dienst een gebrek kleefde, indien de in het vorige lid bedoelde termijn wordt overschreden.
14.3 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is JM Optiek B.V. verplicht alle mededelingen inzake klachten of gebreken te onderzoeken. JM Optiek B.V. zal zich steeds inspannen om eventuele gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 16 Overige bepalingen
15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door JM Optiek B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die  tussen partijen mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Dordrecht of van het arrondissement waarin de Consument woonplaats heeft.
15.3 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.